Khuyến mãi

Trách Nhiệm Hình Sự Và Hình Phạt Giáo Trình Sau Đại Học
tiki.vn

Trách Nhiệm Hình Sự Và Hình Phạt Giáo Trình Sau Đại Học

152.950

161.000

Thông tin sản phẩm

Trách Nhiệm Hình Sự Và Hình Phạt Giáo Trình Sau Đại Học Tác giả PGS.TS. Trịnh Tiến Việt Tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt là những vấn đề cơ bản, cốt lõi của luật hình sự các quốc gia trên thế giới, trong đó có Luật Hình Sự Việt N Cuốn sách gồm ba phần - 8 chương PHẦN THỨ NHẤT TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CHƯƠNG 1. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI CHƯƠNG 2. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI PHẦN THỨ HAI HÌNH PHẠT CHƯƠNG 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÌNH PHẠT CHƯƠNG