Khuyến mãi

Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
tiki.vn

Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

45.050

45.050

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là công trình được nghiên cứu, biên soạn dưới hình thức các mục từ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Nội dung cuốn sách gồm hai phần Phần 1 Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa. Phần 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Thông qua hệ thống tri thức được trình bày trong các mục từ, cuốn sách hướng tới mục đích nâng cao n