Khuyến mãi

Sách So Sánh Đối Chiếu Và Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 - 2015 Áp Dụng 1-7-2016
tiki.vn

Sách So Sánh Đối Chiếu Và Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 - 2015 Áp Dụng 1-7-2016

249.000

350.000

Thông tin sản phẩm

Sách So Sánh Đối Chiếu Và Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 - 2015 Áp Dụng 1-7-2016 là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam,việc ban hành Luật Tố tụng hành chính đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.