Khuyến mãi

Phương Pháp Nghiên Cứu Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dân Thi Hành Mới Nhất
tiki.vn

Phương Pháp Nghiên Cứu Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dân Thi Hành Mới Nhất

275.000

425.000

Thông tin sản phẩm

Trong tố tụng hình sự thì hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ có vai trò rất quan trọng, đây là những hoạt động trọng tâm của tố tụng hình sự. Bởi lẽ tất cả các hoạt động tố tụng hình sự ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử xét cho cùng đều phải đi đến kết luận về giá trị chứng minh của chứng cứ, trên cơ sở đó mới có thể chứng minh một tội phạm nào đó đã được thực hiện và ai là người đã thực hiện tội phạm đó. Vấn đề nghiên cứu, đánh giá chứng cứ tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong