Khuyến mãi

Ngô Việt Xuân Thu
tiki.vn

Ngô Việt Xuân Thu

115.600

136.000

Thông tin sản phẩm

Ngô Việt Xuân Thu là một bộ tạp sử ghi chép những biến cố xảy ra ở hai nước Ngô, Việt thời Xuân Thu, tác giả là Triệu Diệp. Triệu Diệp - sống dưới thời Quang Vũ Đế nhà Đông Hán. Quyển 79 hạ Nho lâm liệt truyện trong bộ chính sử Hậu Hán thư chỉ chép truyện về Triệu Diệp qua vài dòng Triệu Diệp tự Trường Quân, người Sơn Âm, Cối Kê. Thời trẻ từng giữ chức dịch lại ở huyện, phụng lệnh viết hịch để nghênh đón Đốc bưu. Diệp thấy xấu hổ vì chức ấy, bèn bỏ chức ngao du. Đến huyện Tư Trung thuộc quận Kiền V