Khuyến mãi

Mỹ Thuật Thời Mạc
tiki.vn

Mỹ Thuật Thời Mạc

349.000

349.000

Thông tin sản phẩm

Để tiến tới biên soạn bộ lịch sử mỹ thuật Việt Nam, trong nhiều năm qua, Viện Mỹ thuật chúng tôi đã lần lượt tổ chức viết và cho công bố các tập Mỹ thuật thời Lý 1973, Mỹ thuật thời Trần 1977 Mỹ thuật thời Lê Sơ 1978 và Mỹ thuật Huế 1992. Nam trong chương trình chung đó, công trình Mỹ thuật thời Mạc cũng đã được hoàn thành bản thảo từ năm 1985. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay cuốn sách mới ra mắt bạn đọc được. Cũng như các tập trước, công trình Mỹ thuật thời Mạc là tập hợp các bài viết về ng