Khuyến mãi

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật Quyển 1
tiki.vn

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật Quyển 1

64.740

64.740

Thông tin sản phẩm

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật gồm hai quyển cung cấp những nội dung cơ bản giúp sinh viên ngành luật tiếp cận và nghiên cứu môn học này thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản bằng những ví dụ minh họa. Nội dung được trình bày ngắn gọn, súc tích và dễ tiếp cận cập nhật những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật, cũng như những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và đánh giá hai hiện tượng này.