Khuyến mãi

LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2020  NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
tiki.vn

LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2020 NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

259.000

395.000

Thông tin sản phẩm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 1762020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01012021. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung là tiếp tục thể chế hóa các đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của