Khuyến mãi

Luật Xây Dựng  hiện hành   sửa đổi, bổ sung năm  2018, 2019, 2020
tiki.vn

Luật Xây Dựng hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020

63.900

71.000

Thông tin sản phẩm

Luật Xây dựng hiện hành Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020 gồm 10 chương, 168 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Xây dựng năm 2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 Luật Kiến trúc năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.