Khuyến mãi

Luật Viên Chức  hiện hành   sửa đổi, bổ sung năm 2019
tiki.vn

Luật Viên Chức hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2019

23.400

26.000

Thông tin sản phẩm

Nôi dung cuôn sach la văn ban hơp nhât giưa Luât viên chưc năm 2010 va Luât sưa đôi, bô sung môt sô điêu cua Luât Can bô, công chưc va Luât Viên chưc năm 2019. Luât Viên chưc hiên hanh gôm 6 chương, 62 điêu, quy đinh vê quyên va nghia vu cua viên chưc tuyên dung, sư dung viên chưc quan ly viên chưc khen thương va xư ly vi pham điêu khoan thi hanh