Khuyến mãi

Luật Trọng Tài Thương Mại  Hiện Hành
tiki.vn

Luật Trọng Tài Thương Mại Hiện Hành

18.900

21.000

Thông tin sản phẩm

Luật Trọng tài thương mại hiện hành được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 1762010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01012011. Luật gồm 13 chương, 82 điều, quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên trình tự, thủ tục trọng tài quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng