Khuyến mãi

Luật Thi Hành Án Dân Sự Sửa Đổi Bổ Sung & Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Về Tố Tụng Dân Sự, Thi Hành Án Dân Sự
tiki.vn

Luật Thi Hành Án Dân Sự Sửa Đổi Bổ Sung & Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Về Tố Tụng Dân Sự, Thi Hành Án Dân Sự

239.000

239.000

Thông tin sản phẩm

Luật Thi Hành Án Dân Sự Sửa Đổi Bổ Sung & Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Về Tố Tụng Dân Sự, Thi Hành Án Dân Sự Ngày 25112014, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01-7-2015, Luật có những điểm mới đáng chú ý sau Người phải thi hành án có quyền ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Mở rộng thẩm quyền thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đối với Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày