Khuyến mãi

Luật Thanh Tra năm 2022
tiki.vn

Luật Thanh Tra năm 2022

35.000

35.000

Thông tin sản phẩm

Luật Thanh tra 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14112022, với nhiều điểm mới nổi bật giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Một trong những điểm mới đó là quy định về thời gian ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, tại Điều 78 Luật Thanh tra 2022 có quy định về thời hạn ban hành kết luận thanh tra như sau - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhi