Khuyến mãi

Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất
tiki.vn

Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

250.000

250.000

Thông tin sản phẩm

Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây Phần thứ nhất. Luật Đất đai Phần thứ hai. Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Phần thứ ba. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất