Khuyến mãi

Luật Cư Trú
tiki.vn

Luật Cư Trú

20.700

23.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, 38 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam việc đăng ký, quản lý cư trú quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13112020, có hiệu lực thi hành từ ngày 0172021.