Khuyến mãi

Luật Cán Bộ, Công Chức  hiện hành   sửa đổi, bổ sung năm 2019
tiki.vn

Luật Cán Bộ, Công Chức hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2019

23.400

26.000

Thông tin sản phẩm

Luật Cán bộ, công chức hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2019 gồm 10 chương, 87 điều, quy định về cán bộ, công chức bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13112008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01012010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật