Khuyến mãi

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật  hiện hành   sửa đổi, bổ sung năm 2020
tiki.vn

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2020

47.700

53.000

Thông tin sản phẩm

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành gồm 17 chương, 173 điều, quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung cuốn sách được hợp nhất từ văn bản Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.