Khuyến mãi

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
tiki.vn

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

239.000

350.000

Thông tin sản phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 1072017TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Việc ra đời chế độ kế toán này đã làm thay đổi khá căn bản việc thực hiện công tác kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm qua đó tạo ra được thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau trong đó có đối tượng là các nhà tài trợ và cho vay ở nước ngoài. Với việc áp dụng chế độ kế toán này thì kế toán hành chính sự nghiệp đã bắt đầu chuyển sang áp dụng cơ sỏ dồn tích và để có sự tương th