Khuyến mãi

Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Mầm Non
tiki.vn

Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Mầm Non

63.750

63.750

Thông tin sản phẩm

Lời giới thiệu Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là học phân thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo giáo viên có trình độ đại học. Đối với sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non, sau khi học xong học phân này, người học sẽ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần, cụ thể như squ 1 Hiểu được các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo dục 2 Biết một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục mâm non 3 Trình bày rõ ràng các bước trong l