Khuyến mãi

Giáo Trình Những Vấn Đề Kế Toán Đương Đại
tiki.vn

Giáo Trình Những Vấn Đề Kế Toán Đương Đại

84.550

89.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung sách gồm các nội dung Chương 1 Các lý thuyết trong kế toán và các vấn đề kế toán đương đại Chương 2 Quản trị công ty và và vai trò của kế toán Chương 3 Các quy định chung và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Chương 4 Cơ sở đo lường trong kế toán Chương 5 Điều chỉnh lợi nhuận Chương 6 Ghi nhận và công bố thông tin về tài sản vô hình và tài sản di sản báo cáo tài chính Chương 7 Thông tin kế toán và dự báo thất bại của công ty Chương 8 Phát triển bền vững và kế toán