Khuyến mãi

Giáo Trình Nhà Nước Pháp Quyền
tiki.vn

Giáo Trình Nhà Nước Pháp Quyền

68.600

70.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách GIÁO TRÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN do GS.TSKH. Đào Trí Úc chủ biên, cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về Nhà nước pháp quyền phân tích, lý giải khoa học về tính phổ quát và tính quốc gia, dân tộc đặc thù của Nhà nước pháp quyền khẳng định Nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam khái quát những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền,