Khuyến mãi

Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rồi tình dục
tiki.vn

Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rồi tình dục

72.000

72.000

Thông tin sản phẩm

Qua tổng quan các nghiên cứu về CTXH nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục, tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết về công tác xã hội nhóm đối với nữ SV trong phòng ngừa QRTD, thàn tựu đã đạt được liên quan đến vấn đề nghiên cứu, chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề phòng ngừa QRTD, số liệu thống kê về vấn đề nghiên cứu. nguồn tài liệu bao gồm sách, giá trình, các bài báo tạp chí khoa học, tà lệu lưu trữ, tài liệu trên website.