Khuyến mãi

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
tiki.vn

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

85.000

85.000

Thông tin sản phẩm

BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 Tác giả Quốc Hội hà xuất bản NXB Công an Nhân dân Nhà phát hành Dân Hiền Năm xuất bản 2.2022 Khổ sách 13 x 19 Bìa sách Bìa mềm Số trang 548 Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội ban hành Luật số 122017QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 1002015QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của đảng và Nhà nước ta tron