Khuyến mãi

Bình Luận Một Số Quy Định Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Họat Động Công Chứng
tiki.vn

Bình Luận Một Số Quy Định Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Họat Động Công Chứng

99.000

110.000

Thông tin sản phẩm

Bộ luật Dân Sự năm 2015 ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật dân sự của nước ta. Ngoài vệc tiếp thu, hoàn thiện các quy định đã có tư Bộ luật Dân sự năm 1995 và sau này là Bộ luật Dân sự năm 2005, tại Bộ luật Dân Sự năm 2015 các nhà làm luật đã đưa ra rất nhiều quy định mới, xa lạ với tư duy pháp lý truyền thống. Dưới nhãn quan công chứng viên, chúng tôi cho rằng một số quy định lần đầu tiên hiện diện cũng như tiệp tục ghi nhận trong Bộ luật Dân Sự năm 2015 có ảnh hưởng,